Съдържание

Kниги, издадени в периода 1879-1944 г., написани на български език

Аграрна наука: агрометеорология, общо земеделие, годишници, наръчници, указания

Агротехника

Земеделска техника

Животновъдство

Лозарство и Градинарство

Растениевъдство

Растителна защита

Периодични издания за периода 1879-1944 г., написани на български език

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ