ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Kниги, издадени в периода 1879-1944 г., написани на български език

Аграрна наука: агрометеорология, общо земеделие, годишници, наръчници, указания

- 1 -

ДБ II 907 

Ганев, Н.

   Залесяването на София : Градини, паркове, и горски култури: Исторически бележки с много илюстрации в текста / Н. Ганев . - София : Печатница Св. Ив. Рилски, 1942 . - 56 с. : с ил. ; 29 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15264

- 2 -

ДБ V 4589 

Доспевски, Станислав и др.

   Наръчна книга на земледелеца и скотовъдеца : Год. III / Станислав Доспевски, Хр. Тачев . - София : Печатница Ив. Г. Игнатов, 1919 . - 317 с. ; 15 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15281

- 3 -

ДБ II 921 

Ковачев, Йосиф Г.

   Чепино : Принос към аграрно-икономичното му проучване / Йосиф Г. Ковачев . - София : Държавна печатница, 1928 . - 120 с., XX л. прил. ; 30 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15262

- 4 -

ДБ III 2204 

Малков, К. и др.

   Годишен отчет на Държавната Земледелска Опитна Станция в Садово : Година пета - 1907 / К. Малков, Станислав Доспевски . - Пловдив : Б. и., 1908 . - 341 с. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15267

- 5 -

ДБ V 5439 

Малков, К. и др.

   Български земледелски календар за 1908 год. : Година пета / К. Малков, Н. Корманов . - Пловдив : Търговска печатница, 1908 . - 213 с. ; 16 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15316

- 6 -

ДБ 1166 

Манушев, Васил

   Учебник по Земледелческо стопанство, съставен по учебниците на Dr Th Frhr fon der Goltz, III aufl., и на Dr Guido Krafft, VII auflage / Васил Манушев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Книгоиздателство на К. Т. Мотавчиев, Б. г.

   

   Ч.1 . - Б. г. . - 204, III с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15242

- 7 -

ДБ 23908 

Отчет на Държавната земледелска опитна станция в с. Садово за 1922-1923 год.  . - София : Държавна печатница, 1926 . - 53 с. ; фотогр. ; 22,5 см

   Министерство на земеделието и държавните имоти

 пълен текст 

Сист. No: 15328

- 8 -

ДБ III 4540 

Пенчев, Александър

   Из древната история на земеделието / Александър Пенчев . - Велико Търново : Печатница Е. п. Христов, 1942-1943

   

   Ч.1 . - 1942 . - 56 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15274

- 9 -

ДБ III 4540 

Пенчев, Александър

   Из древната история на земеделието / Александър Пенчев . - Велико Търново : Печатница Е. п. Христов, 1942-1943

   

   Ч.2 . - 1943 . - 66 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15275

- 10 -

ДБ II 922 

Стайнов, Генчо

   Валежите в Царство България : Статистически данни за големината, вида и интензивността на валежите за периода от 1899 до 1918 година / Генчо Стайнов . - София : Държавна печатница, 1924 . - 80 с. ; 2 карти ; 30 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15261

- 11 -

ДБ II 903 

Стенографически протоколи на Първия Български Земледелческо-Промишлен Събор при Пловдивското изложение през 1892 година  . - София : Държавна печатница, 1897 . - 252 с. ; 29 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15265

- 12 -

ДБ III 6359 

Странски, Иван

   Общо земледелие : Лекции, четени на студентите от Агрономическия факултет на университета / Иван Странски . - София : Печатница Божинови

   

   1. Почвознание . - 1926 . - 253 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15269

- 13 -

ДБ 41549 

Хуфнагел

   Практическо лесоустройство / Хуфнагел ; Прев. Ст. Брънчев . - София : Държавна печатница, 1925 . - 102 с. ; 23 см

   Министерство на земледелието и държавните имоти

 пълен текст 

Сист. No: 15324

- 14 -

ДБ V 4601 

Цачев, Христо

   Селскостопански календар 1928 / Христо Цачев . - София : Печатница Б. А. Кожухаров, 1928 . - 291 с. ; 16 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15317

- 15 -

ДБ III 6362 

Шарков, Т. К.

   Изследване върху валежите в Югоизточна България във връзка с водопотребността и сигурността на полските култури / Т. К. Шарков . - Пловдив : Печатница Хр. Г. Данов, 1934 . - 40 с. ; 24 см

   Книгата е с автограф на автора.

 пълен текст 

Сист. No: 15295

- 16 -

ДБ 33418 

Шкипьрнев, Ц. Гинчов

   Катихизис за земляделието или Първоначално изучавание на Земляделието за в училищата и за секиго, извлечено от най-новите ръководства / Ц. Гинчов Шкипьрнев . - 2. изд. . - Цариград : Н. П. Неделкович, 1874 (Печ. Карапетров и Друж.) . - IV, 127 с. ; 19 см

   С автограф на дарителя

 пълен текст 

Сист. No: 15222

Агротехника

- 17 -

ДБ 33289 

Бийденкопф, Х.

   Общо земеделие : С 64 фигури и 8 картини / Х. Бийденкопф ; Прев. от нем. М. Стоев, Ю. Илийчев, Г. С. Хлебаров . - Пловдив : Печатница Работник, 1912 . - 210 с. : с ил. ; 23,5 см . -  (Библиотека Модерно земледелие ; 3)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15308

- 18 -

ДБ 41559 

Букорещлиев, Б.

   Изследване на солените почви в Пловдивско / Б. Букорещлиев . - София : Придворна печатница, 1936 . - 68 с. ; 1 карта ; 23 см

   Книгата е с автограф Книгата е от фонд Д. Атанасов

 пълен текст 

Сист. No: 15330

- 19 -

ДБ 1163 

Илиев, Дим. и др.

   Тор и торене / Дим. Илиев, Георги Василев . - Пловдив : Печатница Добруджа, 1942 . - 144 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15241

- 20 -

ДБ 33414 

Малков, К.

   Принципите на торението / К. Малков . - Плевен : Печатница Бакърджиевъ и Рачевъ, 1895 . - 36 с. ; 19 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15310

- 21 -

ДБ 15240 

Симов, Д.

   Изкуствените торове и тяхното употребление / Д. Симов . - София : Печатница Съединение, 1909 . - 62 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15325

- 22 -

ДБ 22312 

Странски, Ив. Т.

   Изкуствените торове и тяхното употребяване / Ив. Т. Странски . - София : Печатница Божинови, 1928 . - 57 с. : с ил. ; 19 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15235

- 23 -

ДБ 1194 

Торенето на почвата  : Кн.X /  Състав. Н. Паров . - София : Народно Земледелческо Дружество, 1904 . - 61 с. ; 21 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15245

- 24 -

ДБ 21994 

Упътване за торене с изкуствените торове ИГ  : Амониев сулфат, Варова селитра ИГ, Пикочно вещество БАСФ, Лойнафос ИГ и, Нитрофоски ИГ в градинарството, лозарството, овощарството, тютюнопроизводството, оризарството и, в всички други земеделски култури . - София : Печатница Идеал, 1937 . - 40 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15236

Земеделска техника

- 25 -

ДБ 33232 

Ботев, С.

   Описание на универсалния плуг Rud. Sack и работата с него / С. Ботев . - Велико Търново : Печатница Панайотовъ & Момчевъ, 1912 . - 80, II с. ; 22,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15307

- 26 -

ДБ 1335 

Николов, Ив.

   Вършачката и тракторът в нашето земеделско стопанство : Реферат четен на Общото годишно събрание на Българското Земледелско Дружество, 27 април 1930 г. / Ив. Николов . - София : Печатница Б. А. Кожухаров, 1930 . - 36 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15254

Животновъдство

- 27 -

ДБ 1200 

Георгиев, Ас.

   Швиц и монтафоните в България : Принос към проучване резултатите от внасянето на алпийската сиво-кафява говежда раса у нас, с оглед на значението и за подобрение на местната / Ас. Георгиев . - [София] : Кооперативна печатница Изгрев, 1921 (Плевен) . - 183 с. : с ил. ; 22 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15230

- 28 -

ДБ V 655 

Горанов, Георги Ив.

   Заразителните болести по птиците и тяхното лекуване / Георги Ив. Горанов . - София : Печатница Венера, 1934 . - 112 с. : с ил. ; 17 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15279

- 29 -

ДБ 41759 

Душев, Т.

   Световното пашкулопроизводство и копринарство с оглед необходимите мерки за закрепването на бубарството в България / Т. Душев . - Враца : Печатница Ст. Цеков, 1932 . - 53 с. ; 22,5 см

   Държавна Бубарска Опитна Станция - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 15319

- 30 -

ДБ 41759 

Душев, Т.

   Кратко упътване за правилното сортиране, изпичане и съхранение на пашкулите / Т. Душев . - Враца : Печатница Ст. Цеков, 1932 . - 13 с. ; 22 см

   Държавна Бубарска Опитна Станция - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 15320

- 31 -

ДБ 41759 

Душев, Т.

   Отглеждане на бубите от есенната реколта / Т. Душев . - Б. м. : Б. и., Б. г. . - 4 с. ; 22 см

   

   ISBN 0-7123- 

 пълен текст 

Сист. No: 15321

- 32 -

ДБ 33313 

Душев, Тодор

   Есенното бубохранение / Тодор Душев . - Враца : Печатница Ст. Цеков, 1928 . - 18 с. ; 22 см

   Държавна Бубарска опитна и контролна станция - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 15322

- 33 -

ДБ 41759 

Душев, Тодор

   Значението на общите лупилни и тяхната организация / Тодор Душев . - Враца : Печатница Ст. Цеков, 1930 . - 16 с. ; 22 см

   Държавна Бубарска опитна станция - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 15323

- 34 -

ДБ 1158 

Иванчев, Михаил

   Производството на пашкули от копринената буба и търговията с тях / Михаил Иванчев . - София : Печатница Божинови, 1928 . - 62 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15240

- 35 -

ДБ 31825 

Келнер, Оскар

   Хранене на домашните животни / Оскар Келнер ; Прев. Желю Ганчев . - 9. съкр. и доп. изд. . - София : Печатница Художник, 1925 . - 643 с. ; 22,5 см . -  (Университетска библиотека ; 43)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15303

- 36 -

ДБ V 327 

Луканов, Ст. М.

   Развъждане, отглеждане и използуване на свинята : С 8 фигури в текста / Ст. М. Луканов . - София : Агрария, Б. г. . - 120 с. : с ил. ; 15 см . -  (Популярна земледелска библиотека ; 22)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15277

- 37 -

ДБ III 9708 

Петров, Александър

   Принос за проучване коневъдството в България - Кабиюк : С 38 фигури, 7 скици и 1 диаграма към текста / Александър Петров ; Предг. Г. С. Хлебаров . - София : Държавна печатница, 1927 . - 217 с. : с ил. ; 24,5 см

   Книгата е с автограф на автора . От фонд Д. Атанасов . Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15294

- 38 -

ДБ V 323 

Стоянов, Д.

   Как мога да добия от пчелите си по-голям доход : С 5 фигури в текста / Д. Стоянов . - 3. попр. изд. . - София : Агрария, Б. г. . - 95 с. : с ил. ; 16 см . -  (Популярна земледелска библиотека ; 14)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15286

- 39 -

ДБ 1171 

Хлебаров, Г.

   Нашето птицевъдство и мерки за неговото повдигане / Г. Хлебаров . - София : Печатница Божинови, 1926 . - 24 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15251

- 40 -

ДБ 31845 

Хлебаров, Г. С.

   Животновъдство : Говедовъдство, биволовъдство, коневъдство, свиневъдство, овцевъдство и козевъдство / Г. С. Хлебаров . - София : Придворна печатница, 1934 . - 588 с. : с ил. ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; 142)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15291

- 41 -

ДБ V 348 

Шопов, Тодор

   Кратко ръководство по бубарство : С 10 фигури в текста / Тодор Шопов . - София : Агрария, Б. г. . - 63 с. : с ил. ; 15 см . -  (Популярна земледелска библиотека ; 48)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15300

Лозарство и Градинарство

- 42 -

ДБ 1612 

Бойков, Кузман

   Практическо ръководство по отглеждане на ягодите и малините : с упътвания по отглеждането на ранни ягоди под стъкло и торенето с изкуствени торове / Кузман Бойков . - София : Печатница Художник, 1937 . - 33 с. ; 19 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15256

- 43 -

ДБ III 4538 

Буббов, П. Д.

   Ръководство по зеленчарство със 103 фигури в текста / П. Д. Буббов . - 2. доп. изд. . - Кюстендил : Печатница Изгрев, 1922 . - 528 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15268

- 44 -

ДБ 1156 

Валачев, Иван

   Десертното грозде : Неговото значение като храна и цяр. Производството и запазването му в прясно състояние. Търговията с него. / Иван Валачев . - София : Печатница Елисей Петков, 1927 . - 100 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 15239

- 45 -

ДБ 41775 

Виварелли, Л.

   Бадемът : С илюстровано приложение от оригинални снимки върху бадемовата култура в България / Л. Виварелли ; Прев. от итал. П. П. Беляков . - Кърджали : Печатница Атанас Бояджиев, 1936 . - 102 с. : с ил. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15318

- 46 -

ДБ 46253 

Вълчев, Лозан

   Ръководство по овощарство : Със 199 фигури / Лозан Вълчев, Цвятко Николов . - София : Изгрев, 1942 . - 341 с. : с ил. ; 24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 3740

- 47 -

ДБ III 1229 

Гомонь, Гр.

   Болести и неприятели по овощните дървета и средства за борба с тях : Практическо ръководство за предпазване на овощните дървета от вредители / Гр. Гомонь . - Пловдив : Печатарска произв. кооперация Солидарност, 1942 . - 143 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15284

- 48 -

ДБ III 4537 

Горанов, Иван

   Практическо овощарство / Иван Горанов . - 4. изд. . - Пловдив : Печатница Добруджа, 1942 . - 56 с. : с ил. ; 24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15266

- 49 -

ДБ 22430 

Греков, С.

   Принос към проучването на овощарството в България : Европейските сортове ябълки и круши в Софийското поле / С. Греков . - София : Държавна печатница, 1926 . - 60 с. : 25 фиг. ; 24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15232

- 50 -

ДБ 1331 

Греков, С.

   Как да си направим овощна градина / С. Греков . - София : Народна печатница ВИТОША, 1920 . - 23 с. : с ил. ; 20 см . -  (Популярна земледелска библиотека)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15253

- 51 -

ДБ III 4547 

Даскалов, Л. Ив.

   Практическо ръководство за борба с пероноспората(маната) по лозята / Л. Ив. Даскалов . - София : Печатница Хр. Г. Данов, 1942 . - 64 с. : с ил. ; 24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15280

- 52 -

ДБ III 6397 

Даскалов, Христо

   Принос към проучване доматите в България / Христо Даскалов . - София : Държ.земеделска опитна станция- Пловдив, 1940 . - 64 с. ; 27 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 12492

- 53 -

ДБ III 7917 

Даскалов, Христо и др.

   Дини и пъпеши : Сортове и сортово разпространение в България / Христо Даскалов, Павел Попов . - Пловдив : Печатница Братско слово, 1936 . - 56 с. : с ил. ; 28 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15292

- 54 -

ДБ III 4541 

Джартов, Златан Ив.

   Земледелско овощарство : Полско овощарство / Златан Ив. Джартов . - София : Печатница Божинови, [1926] . - 61 с. : с ил. ; 24 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15290

- 55 -

ДБ 41756 

Икономов, Стефан

   Изследване влиянието на различни разстояния между главините върху силата и плодородието на лозата / Стефан Икономов . - Плевен : Държавна Лозарска Опитна Станция, 1932 . - 67 с. : с ил. ; 22 см

   Рез. на фр. език

 пълен текст 

Сист. No: 15285

- 56 -

ДБ 1168 

Колев, Никола

   Зеленчуково семепроизводство / Никола Колев . - Пловдив : Българско Земеделско Кооперативно Дружество, Б. г. (Печатница Свобода) . - 128 с.; 2 л. прил. ; 21 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15244

- 57 -

ДБ 1172 

Маринов, Васил

   Американските лози и възобновлението на лозята / Васил Маринов . - 4. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Книгоиздателство Мотавчиев & Син, 1923 . - 292 с. : с ил. ; 21 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15228

- 58 -

ДБ 42073 

Нашето овощарство  : Положение, нужди, пазари : Конференции . - Русе : Печатница-литография Дунав, 1935 . - 80 с. ; 23 см

   Русенска Търговско-индустриална камара Книгата е с автограф Книгата е от фонд Д. Атанасов Конференции - Ловеч- 27 и 28 януари 1935, В. Търново- 3 февруари 1935

 пълен текст 

Сист. No: 15329

- 59 -

ДБ 39469 

Неделчев, Неделчо

   Ампелография с една карта / Неделчо Неделчев . - София : Придворна печатница, 1938 . - 215 с. : сил., 1 карта ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; 197)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15249

- 60 -

ДБ 31850 

Неделчев, Неделчо

   Лозарство : Обща част / Неделчо Неделчев . - София : Придворна печатница, 1935 . - 404 с. : с ил. ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; 161)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15260

- 61 -

ДБ 30345 

Пенев, Цв.

   Посаждане и отгледване на нововъзобновените лозя с американски лози / Цв. Пенев . - 3. изд. . - Лом : Печатница Антон Н. Димитров, 1923 . - 483 с. : с ил. ; прил.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15248

- 62 -

ДБ 1198 

Попов, Павел

   Луфа(Растителна гъба) : Описание, възможности и начини за отглеждането и у нас / Павел Попов . - Пловдив : Б. и., 1938 . - 23 с. ; 22 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15247

- 63 -

ДБ III 6344 

Попов, Павел

   Червеният пипер : Състояние на производството, преработката и търговията и тяхната регламентация в Унгария и у нас / Павел Попов . - Пловдив : Печатарска произв. кооперация Солидарност, 1939 . - 49 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15293

- 64 -

ДБ V 343 

Стрибърни, В.

   Отгледване на ягодите и малините : С 15 фигури в текста / В. Стрибърни . - София : Агрария, Б. г. . - 55 с. : с ил. ; 15 см . -  (Популярна земледелска библиотека ; 41)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15287

- 65 -

ДБ 2629 

Христофоров, Игор

   Подобрение и отглеждане на фасула / Игор Христофоров . - Русе : Печатница Роглев, Б.г. . - 55 с. ; 22 см

   Държавна земеделска опитна и контролна станция Образцов чифлик край гр. Русе

 пълен текст 

Сист. No: 15306

- 66 -

ДБ 36344 

Ценов, Любен

   Отглеждане и използване на доматите с кратки описания на електрическите парници и фабричното добиване на доматова салца(пюре) : С 51 фигури в текста / Любен Ценов . - Пловдив : Търговска печатница, 1933 . - 88 с. : с ил. ;1 карта ; 23 см

   Книгата е с автограф на автора. Книгата е от фонд Д. Атанасов.

 пълен текст 

Сист. No: 15298

- 67 -

ДБ 1167 

Шоферт, Ф.

   Овощарството в земеделското стопанство / Ф. Шоферт ; Прев. Л. Попов . - София : РОДИНА, Б. г. . - 80 с. ; 21 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15243

- 68 -

ДБ 22354 

Юрданов, Н.

   Отглеждане и резидба на хасмите : С описание на десертните сортове лози подходящи за тях / Н. Юрданов . - Русе : Печатница Роглев, 1926 . - 52 с. : с ил. ; 21 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15233

Растениевъдство

- 69 -

ДБ 21997 

Аврамов, Хр.

   Дивите растения на Софийския пазар / Хр. Аврамов ; Предг. Ив. Т. Странски . - София : Придворна печатница, 1939 . - 190 с. : с ил. ; 23 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15225

- 70 -

ДБ 21992 

Байлов, Д. и др.

   Изследвания върху сортовия състав на тютюните в Дупнишко / Д. Байлов, М. Д. Попов . - Неврокоп : Печатница Илия хаджи Иванов, 1934 . - 152 с. : с ил. ; 23 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15237

- 71 -

ДБ 21985 

Бернкопф, Константин

   Разградската червенокласа червенка : Един подходящ сорт пшеница за сушавите местности / Константин Бернкопф . - Пловдив : Печатница Работник, 1915 . - 23 с. ; 24 см

   Авторът е началник на Държавна Земледелска Опитна Станция в с. Садово

 пълен текст 

Сист. No: 15224

- 72 -

ДБ 1199 

Бехар, Алфред

   Тютюнът в България / Алфред Бехар ; Предг. Ив. Т. Странски . - София : Печатница Юнион, 1927 (София) . - 313 с. : с ил. ; 21,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15229

- 73 -

ДБ 15246 

Болести и повреди по рапицата и средства за тяхното унищожаване  : С 13 фигури в текста и определители /  Състав. К. Малков . - София : Печатница Ст. Атанасов, 1903 . - 54, II с. : с ил. ; 19 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15259

- 74 -

ДБ V 4596 

Брунст, В.

   Пшеница / В. Брунст . - Харьков : Типографiя Б. Бенгис, 1910 . - 14 с. ; 15,5 см . -  (Библиотечка для земледельца ; 3)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15296

- 75 -

ДБ 37425 

Генчев, Иван

   Житарство : Ръководство за стопанисване на зърнени и други храни, брашно и хляб : Видове, качества, примеси, неприятели, оценка, запазване, складове, силози и търговия : с 205 фигури в текста / Иван Генчев . - София : Печатница Григор Ив. Гавазов, 1938 . - 243 с. : с ил. ; 20,5 см

   Книгата е с автограф на автора

 пълен текст 

Сист. No: 15311

- 76 -

ДБ III 6348 

Георгиев, Константин

   Маслодайната роза и нейното отглеждане / Константин Георгиев . - Казанлък : Печатница Гутенберг, 1928 . - 62 с. ; 23 см

   Авторът е Ръководител на държавното опитно поле по розовата култура в гр. Казанлък

 пълен текст 

Сист. No: 15223

- 77 -

ДБ III 4529 

Джебаров, Иван-Асен Т.

   Царевицата като културно растение в Унгария и у нас : С 16 фигури в текста / Иван-Асен Т. Джебаров . - София : Придворна печатница, 1911 . - 128 с. : с ил. ; 25 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15326

- 78 -

ДБ III 6342 

Димитров, Цв.

   Кършене съцветията на тютюна : Резултат от 10 годишни полски и лабораторни опити / Цв. Димитров . - София : Печатница Художник, 1934 . - 80 с. : с ил. ; 23,5 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15289

- 79 -

ДБ 1583 

Додов, Д. Н. и др.

   Предварителни проучвания върху чалгъна по ориза в България / Д. Н. Додов, Иван Ковачевски . - София : Печатница Б. А. Кожухаров, 1930 . - 60 с., 6 л. фиг. : с ил. ; 20,5 см

   Българско Земледелско Дружество- Научни трудове- №25

 пълен текст 

Сист. No: 15255

- 80 -

ДБ II 917 

Доспевски, Станислав

   Изучавания по оризовата култура в Италия и у нас : Как да се работи за подобрението на нашето оризосеяне, като се имат пред вид досегашните опити / Станислав Доспевски . - Пловдив : Б. и., 1911 . - 115 с. ; табл. ; 29 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15263

- 81 -

ДБ 30658 

Духовников, Д.

   Розовата култура и индустрия и законопроекта по същите : Доклад / Д. Духовников . - Пловдив : Печатница Хр. Г. Данов, 1922 . - 19 с. ; 23 см

   Книгата е с автограф

 пълен текст 

Сист. No: 15332

- 82 -

ДБ III 4539 

Иванов, И.

   Захарното цвекло у нас : Причини за ниските доходи и как могат да се отстранят / И. Иванов . - София : Кооперативна печатница Франклин, 1922 . - 100 с. ; 24 с.

   Българско Земледелско Дружество- Научни трудове - №6

 пълен текст 

Сист. No: 15276

- 83 -

ДБ 22403 

Илиев, Асен

   Топинамбурът като фуражно растение / Асен Илиев . - Пловдив : Търговска печатница, 1938 . - 28 с. ; 23 см

   Рез. на фр. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15313

- 84 -

ДБ 33244 

Ковачев, Йосиф Г.

   Лен : Стопанско значение, култура и обработка : С 45 фигури и 6 фотографни приложения към текста / Йосиф Г. Ковачев . - София : Държавна печатница, 1928 . - 120 с. : с ил. ; 23 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15334

- 85 -

ДБ 458 

Ковачев, Йосиф Г. и др.

   Коноп : Стопанско значение, отгледване, преработка, търговия и индустриализация : С 34 фигури към текста / Йосиф Г. Ковачев, Ангел Д. Касабов . - София : Христо Г. Данов, 1942 . - 144 с. : с ил. ; 17 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15312

- 86 -

ДБ III 1251 

Ковачев, Йосиф Г. и др.

   Памук : Стопанско значение и култура : С 67 фигури към текста и 14 приложения / Йосиф Г. Ковачев, Дянко Чанков . - София : Държавна печатница, 1932 . - 184, XIV с. ; фотогр. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15327

- 87 -

ДБ III 6394 

Маждраков, П.

   Кръмни растения : опити и наблюдения / П. Маждраков . - Трявна : Печатница Боню Ненков, 1941 . - 63 с. : с ил. ; 24 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15270

- 88 -

ДБ 33252 

Малков, К.

   Упътвания за борба с болестите и неприятелите на земеделските растения : №4 : Болестта "Казълъ-янъкъ"(опожаряване) по житата и средства за предпазване от нея (с една цветна картина) / К. Малков . - Пловдив : Търговска печатница, 1907 . - 15 с. : с цв. ил. ; 21,5 см

   Дър. Землед. Опитна Станция в Садово

 пълен текст 

Сист. No: 15304

- 89 -

ДБ 22399 

Михайлов, Гавр.

   Меката пшеница в Обр. чифлик : Селекция и отглеждане / Гавр. Михайлов . - Русе : Печатница Роглев, 1942 . - 63 с. ; 23 см

   Държавна земеделска опитна и контролна станция Образцов чифлик край Русе

 пълен текст 

Сист. No: 15315

- 90 -

ДБ V 328 

Найденов, В.

   По-важните болести и неприятели на житните растения у нас и борбата с тях / В. Найденов . - София : Агрария, Б. г. . - 80 с. : с ил. ; 15 см . -  (Популярна земледелска библиотека ; 23)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15278

- 91 -

ДБ III 6358 

Радомиров, Петко

   Принос към подобрение царевичната агротехника в част от Дунавската равнина / Петко Радомиров . - София : Придворна печатница, 1938 . - 88 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15271

- 92 -

ДБ 33413 

Саввов, Кр.

   Книжка за упътване на земледелците в културата на рапицата / Кр. Саввов . - Русе : Скоро-печатница на Спиро Гулабчев, 1902 . - 29 с. ; 19 см

   Книгата е с автограф на автора

 пълен текст 

Сист. No: 15309

- 93 -

ДБ III 8490 

Стефанов, Б.

   Произхождение и развитие на вегетационните типове в Родопите : С три приложения и девет фитогеографски карти / Б. Стефанов . - София : Държавно книгоиздателство, 1927 . - 210 с. ; 5 карти ; 24 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15273

- 94 -

ДБ 33296 

Стоянов, Н.

   Разпространение на Средиземно-морската растителност в Южна България и връзката му с тютюневата култура / Н. Стоянов . - София : Печатница Художник, 1922 . - 99, III с. ; 1 карта ; 23 см

   Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15331

- 95 -

ДБ 27439 

Стоянов, Н. и др.

   Списък на растенията, които се срещат в България / Н. Стоянов, Б. Стефанов ; Предг. Ив. Т. Странски . - София : Печатница Художник, 1921 . - 244 с. ; 19 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15231

- 96 -

ДБ 31049 

Странски, Иван

   За лимеца в България / Иван Странски . - София : Печатница Художник, 1929 . - [171-276] с. ; 23 см

   Книгата е с автограф на автора Отпечатък от Известия на Българското ботаническо дружество, т. III, 1929 Рез. на нем. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15333

- 97 -

ДБ 120 

Филипович, Сотир

   Българският тютюн : Стопански и социални отражения / Сотир Филипович . - Пловдив : Придворна печатница, 1942 (София) . - 291 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15227

- 98 -

ДБ 33290 

Христов, Александър

   Плеоспорозата по културния мак / Александър Христов . - София : Държавна печатница, 1930 . - 99, III, XI с. : с ил. ; 23 см

   Книгата е от фонд Д. Атанасов

 пълен текст 

Сист. No: 15335

- 99 -

ДБ 1193 

Христов, М.

   Перущинските тютюневи сортове / М. Христов . - София : Кооперативна печатница Франклин, 1923 . - 47 с. ; 21 см

   Българско земледелско дружество- Научни трудове- №12 Рез. на фр. ез.

 пълен текст 

Сист. No: 15252

- 100 -

ДБ 21984 

Христович, Константин

   Отгледването на нахута / Константин Христович . - Т. Пазарджик : Печатница Цв. Радулов, 1927 . - 22 с., табл. ; 23 см . -  (Земледелско-Стопанска библиотека НИВА ; 5)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15238

- 101 -

ДБ 33295 

Христович, Константин и др.

   Отгледването на конопа у нас и в чужбина / Константин Христович, Георги Н. Христович . - Т. Пазарджик : Печатница Съгласие, 1925 . - 79 с. ; 23 см . -  (Земледелско-Стопанска библиотека НИВА ; 4)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15297

- 102 -

ДБ 33441 

Ченгелев, Ат. Д.

   Ръководство по отгледване на тютюня : Съставено въз основа на личен опит и дългогодишни наблюдения / Ат. Д. Ченгелев . - Пловдив : Печатница Работник, 1918 . - 86 с. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15301

- 103 -

ДБ 21991 

Чолаков, Жеко

   Резултати от подобрителната работа с меката пшеница / Жеко Чолаков . - Садово : Търговска печатница, 1942 (Пловдив) . - 48 с. ; 23 см

   Рез. на нем. ез. Книгата е с автограф на автора

 пълен текст 

Сист. No: 15250

- 104 -

ДБ 15123 

Burian, H. V.

   Картофите : Практично ръководство за всекиго, който иска да вади добри картофи: с 15 образа / H. V. Burian ; Прев. В. Атанасов . - 3. собств. изд. . - София : Придворна печатница, 1902 . - 40 с. : с ил. ; 22 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15258

Растителна защита

- 105 -

ДБ 31844 

Атанасов, Д.

   Болести на културните растения : Със 221 фигури в текста / Д. Атанасов . - София : Придворна печатница, 1934 . - 626 с. : с ил. ; 22 см . -  (Университетска библиотека ; 137)

   

 пълен текст 

Сист. No: 6429

- 106 -

ДБ III 5348 

Атанасов, Д.

   Горска патология : Със 188 фигури в текста / Д. Атанасов . - София : Придворна печатница, 1939 . - 404 с. : с ил. ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; 204)

   

 пълен текст 

Сист. No: 15288

- 107 -

ДБ III 714 

Атанасов, Димитър

   Болести по тютюна / Димитър Атанасов . - 2. прераб. изд. . - София : Печатница Б. А. Кожухаров, 1943 . - 72 с. : с ил. ; 23 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15302

- 108 -

ДБ 33502 

Белчев, Белчо Ив.

   Гроздовият молец(Polychrosis botrana) : Принос към изследването биологията на този паразит и средствата за борба с него у нас / Белчо Ив. Белчев . - Стара Загора : Печатница Светлина, 1930 . - 43 с. : с ил. ; 23 см

   Авторът е агроном специалист Държ. Землед. Катедра - Стара Загора

 пълен текст 

Сист. No: 15226

- 109 -

ДБ 22314 

Ботев, С.

   Борбата против рапичния бръмбар(Entomoscelis Adonidis pall) в 1928 год. / С. Ботев . - София : Държавна печатница, 1928 . - 47 с. : с ил. ; 20 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15234

- 110 -

ДБ III 6353 

Димитров, Цв.

   Проучвания върху биологията на тютюневия трипс(бялата жила) и борбата против него : Резултат от 14-годишни полски и лабораторни опити / Цв. Димитров . - София : Печатница Художник, 1939 . - 106 с.; табл. ; 24 см

   Книгата е с автограф на автора

 пълен текст 

Сист. No: 15282

- 111 -

ДБ 41001 

Добрев, В.

   Растителна защита : Насекоми и болести, тяхното описание и средства за борба / В. Добрев . - Т. Пазарджик : Печатница Съгласие, 1934 . - 259 с. ; 23 см . -  (Стопанска библиотека ; 2)

   Серията Стопанска библиотека се издава от Т.-Пазарджишка популярна банка Книгата е от фонд Д. Атанасов

 пълен текст 

Сист. No: 15314

- 112 -

ДБ 9598 

Доспевски, Станислав

   Изследвания и наблюдения върху разни болести и неприятели по културните растения : Отпечатък от отчета на станцията за 1907 година / Станислав Доспевски . - Пловдив : Търговска печатница, 1908 . - 107 с. ; 22,5 см

   Авторът е и. д. Управител на Садовската Държ. Земледелска Опитна Станция

 пълен текст 

Сист. No: 15257

- 113 -

ДБ 33252 

Доспевски, Станислав

   Упътвания за борба с болестите и неприятелите на земледелските растения : №10 : Полските ковачи и унищожението им(с пет фигури в текста) / Станислав Доспевски . - Пловдив : Печатница Македония, 1908 . - 7 с. ; 23 см

   Държавна Землед. Опитна Станция в Садово

 пълен текст 

Сист. No: 15305

- 114 -

ДБ 33421 

Най-големите неприятели на земледелието  : С 63 картини в текста /  Състав. К. А. Пурiевич ; Прев. от рус. Ив. П. Бързаков . - Варна : Печатница Христо Н. Войников, 1895 . - 112 с. : с ил. ; 19,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15299

- 115 -

ДБ 1195 

Найденов, В.

   Италиянският скакалец и Борбата изобщо със скакалците / В. Найденов . - София : Народна печатница ВИТОША, 1920 . - 48 с. ; 21 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 15246

- 116 -

ДБ III 1228 

Ръководство за употреблението на химическите препарати като средства за борба срещу вредителите по културните растения  /  Състав. Г. Ст. Господинов . - София : Българско Земеделско Дружество, 1941 (Печатница Б. А. Кожухаров) . - 29 с. : с ил. ; 23 см

   Приложение на сп. Градинарство - год. XII

 пълен текст 

Сист. No: 15283

- 117 -

ДБ III 6363 

Топалов, Пано

   Пиретрум(Pyrethrum Cinerariaaefolium Trev.) / Пано Топалов ; Предг. Ив. Т. Странски . - София : Придворна печатница, 1936 . - 48 с. : с ил. ; 24 см

   Книгата е с автограф на автора

 пълен текст 

Сист. No: 15272


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Хр. 69 
Атанасов, В. 104 
Атанасов, Д. 105 106 
Атанасов, Димитър 107 
Байлов, Д. 70 
Белчев, Белчо Ив. 108 
Беляков, П. П. 45 
Бернкопф, Константин 71 
Бехар, Алфред 72 
Бийденкопф, Х. 17 
Бойков, Кузман 42 
Ботев, С. 25 109 
Брунст, В. 74 
Брънчев, Ст. 13 
Буббов, П. Д. 43 
Букорещлиев, Б. 18 
Бързаков, Ив. П. 114 
Валачев, Иван 44 
Василев, Георги 19 
Виварелли, Л. 45 
Вълчев, Лозан 46 
Ганев, Н. 1 
Ганчев, Желю 35 
Генчев, Иван 75 
Георгиев, Ас. 27 
Георгиев, Константин 76 
Гомонь, Гр. 47 
Горанов, Георги Ив. 28 
Горанов, Иван 48 
Господинов, Г. Ст. 116 
Греков, С. 49 50 
Даскалов, Л. Ив. 51 
Даскалов, Христо 52 53 
Джартов, Златан Ив. 54 
Джебаров, Иван-Асен Т. 77 
Димитров, Цв. 78 110 
Добрев, В. 111 
Додов, Д. Н. 79 
Доспевски, Станислав 2 4 80 112 113 
Духовников, Д. 81 
Душев, Т. 29 30 31 
Душев, Тодор 32 33 
Иванов, И. 82 
Иванчев, Михаил 34 
Икономов, Стефан 55 
Илиев, Асен 83 
Илиев, Дим. 19 
Илийчев, Ю. 17 
Касабов, Ангел Д. 85 
Келнер, Оскар 35 
Ковачев, Йосиф Г. 3 84 85 86 
Ковачевски, Иван 79 
Колев, Никола 56 
Корманов, Н. 5 
Луканов, Ст. М. 36 
Маждраков, П. 87 
Малков, К. 4 5 20 73 88 
Манушев, Васил 6 
Маринов, Васил 57 
Михайлов, Гавр. 89 
Найденов, В. 90 115 
Неделчев, Неделчо 59 60 
Николов, Ив. 26 
Николов, Цвятко 46 
Паров, Н. 23 
Пенев, Цв. 61 
Пенчев, Александър 8 9 
Петров, Александър 37 
Попов, Л. 67 
Попов, М. Д. 70 
Попов, Павел 53 62 63 
Пурiевич, К. А. 114 
Радомиров, Петко 91 
Саввов, Кр. 92 
Симов, Д. 21 
Стайнов, Генчо 10 
Стефанов, Б. 93 95 
Стоев, М. 17 
Стоянов, Д. 38 
Стоянов, Н. 94 95 
Странски, Ив. Т. 22 69 72 95 117 
Странски, Иван 12 96 
Стрибърни, В. 64 
Тачев, Хр. 2 
Топалов, Пано 117 
Филипович, Сотир 97 
Хлебаров, Г. 39 
Хлебаров, Г. С. 17 37 40 
Христов, Александър 98 
Христов, М. 99 
Христович, Георги Н. 101 
Христович, Константин 100 101 
Христофоров, Игор 65 
Хуфнагел 13 
Цачев, Христо 14 
Ценов, Любен 66 
Чанков, Дянко 86 
Ченгелев, Ат. Д. 102 
Чолаков, Жеко 103 
Шарков, Т. К. 15 
Шкипьрнев, Ц. Гинчов 16 
Шопов, Тодор 41 
Шоферт, Ф. 67 
Юрданов, Н. 68 
Burian, H. V. 104 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Американските лози и възобновлението на лозята 57 
Ампелография с една карта 59 
Бадемът 45 
Болести и неприятели по овощните дървета и средства за борба с тях 47 
Болести и повреди по рапицата и средства за тяхното унищожаване 73 
Болести на културните растения 105 
Болести по тютюна 107 
Борбата против рапичния бръмбар(Entomoscelis Adonidis pall) в 1928 год. 109 
Български земледелски календар за 1908 год. 5 
Българският тютюн 97 
Валежите в Царство България 10 
Вършачката и тракторът в нашето земеделско стопанство 26 
Годишен отчет на Държавната Земледелска Опитна Станция в Садово 4 
Горска патология 106 
Гроздовият молец(Polychrosis botrana) 108 
Десертното грозде 44 
Дивите растения на Софийския пазар 69 
Дини и пъпеши 53 
Есенното бубохранение 32 
Животновъдство 40 
Житарство 75 
За лимеца в България 96 
Залесяването на София 1 
Заразителните болести по птиците и тяхното лекуване 28 
Захарното цвекло у нас 82 
Зеленчуково семепроизводство 56 
Земледелско овощарство 54 
Значението на общите лупилни и тяхната организация 33 
Из древната история на земеделието 8 9 
Изкуствените торове и тяхното употребление 21 
Изкуствените торове и тяхното употребяване 22 
Изследване влиянието на различни разстояния между главините върху силата и плодородието на лозата 55 
Изследване върху валежите в Югоизточна България във връзка с водопотребността и сигурността на полските култури 15 
Изследване на солените почви в Пловдивско 18 
Изследвания върху сортовия състав на тютюните в Дупнишко 70 
Изследвания и наблюдения върху разни болести и неприятели по културните растения 112 
Изучавания по оризовата култура в Италия и у нас 80 
Италиянският скакалец и Борбата изобщо със скакалците 115 
Как да си направим овощна градина 50 
Как мога да добия от пчелите си по-голям доход 38 
Картофите 104 
Катихизис за земляделието или Първоначално изучавание на Земляделието за в училищата и за секиго, извлечено от най-новите ръководства 16 
Книжка за упътване на земледелците в културата на рапицата 92 
Коноп 85 
Кратко ръководство по бубарство 41 
Кратко упътване за правилното сортиране, изпичане и съхранение на пашкулите 30 
Кръмни растения 87 
Кършене съцветията на тютюна 78 
Лен 84 
Лозарство 60 
Луфа(Растителна гъба) 62 
Маслодайната роза и нейното отглеждане 76 
Меката пшеница в Обр. чифлик 89 
Най-големите неприятели на земледелието 114 
Наръчна книга на земледелеца и скотовъдеца 2 
Нашето овощарство 58 
Нашето птицевъдство и мерки за неговото повдигане 39 
Общо земеделие 17 
Общо земледелие 12 
Овощарството в земеделското стопанство 67 
Описание на универсалния плуг Rud. Sack и работата с него 25 
Отгледване на ягодите и малините 64 
Отгледването на конопа у нас и в чужбина 101 
Отгледването на нахута 100 
Отглеждане и използване на доматите с кратки описания на електрическите парници и фабричното добиване на доматова салца(пюре) 66 
Отглеждане и резидба на хасмите 68 
Отглеждане на бубите от есенната реколта 31 
Отчет на Държавната земледелска опитна станция в с. Садово за 1922-1923 год. 7 
Памук 86 
Перущинските тютюневи сортове 99 
Пиретрум(Pyrethrum Cinerariaaefolium Trev.) 117 
Плеоспорозата по културния мак 98 
По-важните болести и неприятели на житните растения у нас и борбата с тях 90 
Подобрение и отглеждане на фасула 65 
Посаждане и отгледване на нововъзобновените лозя с американски лози 61 
Практическо лесоустройство 13 
Практическо овощарство 48 
Практическо ръководство за борба с пероноспората(маната) по лозята 51 
Практическо ръководство по отглеждане на ягодите и малините 42 
Предварителни проучвания върху чалгъна по ориза в България 79 
Принос за проучване коневъдството в България - Кабиюк 37 
Принос към подобрение царевичната агротехника в част от Дунавската равнина 91 
Принос към проучване доматите в България 52 
Принос към проучването на овощарството в България 49 
Принципите на торението 20 
Производството на пашкули от копринената буба и търговията с тях 34 
Произхождение и развитие на вегетационните типове в Родопите 93 
Проучвания върху биологията на тютюневия трипс(бялата жила) и борбата против него 110 
Пшеница 74 
Развъждане, отглеждане и използуване на свинята 36 
Разградската червенокласа червенка 71 
Разпространение на Средиземно-морската растителност в Южна България и връзката му с тютюневата култура 94 
Растителна защита 111 
Резултати от подобрителната работа с меката пшеница 103 
Розовата култура и индустрия и законопроекта по същите 81 
Ръководство за употреблението на химическите препарати като средства за борба срещу вредителите по културните растения 116 
Ръководство по зеленчарство със 103 фигури в текста 43 
Ръководство по овощарство 46 
Ръководство по отгледване на тютюня 102 
Световното пашкулопроизводство и копринарство с оглед необходимите мерки за закрепването на бубарството в България 29 
Селскостопански календар 1928 14 
Списък на растенията, които се срещат в България 95 
Стенографически протоколи на Първия Български Земледелческо-Промишлен Събор при Пловдивското изложение през 1892 година 11 
Топинамбурът като фуражно растение 83 
Тор и торене 19 
Торенето на почвата 23 
Тютюнът в България 72 
Упътване за торене с изкуствените торове ИГ 24 
Упътвания за борба с болестите и неприятелите на земеделските растения : №4 88 
Упътвания за борба с болестите и неприятелите на земледелските растения : №10 113 
Учебник по Земледелческо стопанство, съставен по учебниците на Dr Th Frhr fon der Goltz, III aufl., и на Dr Guido Krafft, VII auflage 6 
Хранене на домашните животни 35 
Царевицата като културно растение в Унгария и у нас 77 
Чепино 3 
Червеният пипер 63 
Швиц и монтафоните в България 27