Обществени науки

Икономика

- 1 -

Тъмбнейл

Цб 55696

РИЗОВА, Теодора

Аграрен и селски туризъм - преосмисляне на възможностите : Монография / Теодора Ризова. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2021. - 357 с. : с табл. ; 23 см

ISBN 978-954-383-139-5

Сист. N: 42452

Корица   

Приложни науки. Медицина. Техника

- 2 -

Тъмбнейл

Цб II 3783

ВЪЧИНСКА, Соня и др.

Инженерна графика : Учебник за студентите от специалност Аграрно инженерство, Аграрен университет - Пловдив / Соня Въчинска, Йорданка Запрянова ; Под ред. Запрян Запрянов. - Пловдив : Интелексперт-94. - 134 с. : с графики ; 29 см

ISBN 978-619-7220-81-0

Сист. N: 42538

Корица   

Селско стопанство

Селскостопански машини, почвознание, агротехника, селскостопански мелиорации, торене

- 3 -

Тъмбнейл

Цб 55697

ДИМИТРОВ, Петър Димитров и др.

Мулчиране на почвата в земеделските земи : [Монография] / Петър Димитров Димитров, Христо Иванов Белоев. - София : Акад. изд. " Проф. Марин Дринов ", 2021. - 400 с. : с цв. ил., табл. ; 22,5 см

ISBN 978-619-245-115-8

Сист. N: 42454

Корица   

- 4 -

Тъмбнейл

Цб 55700

ИШПЕКОВ, Стоян Савов и др.

Методично ръководство за проектиране на механизирани технологии в земеделието / Стоян Савов Ишпеков, Найден Колев Найденов. - Пловдив : АИАУ, 2021. - 91 с. : с табл. ; 23 см

ISBN 978-954-517-306-6

Сист. N: 42511

Корица   

- 5 -

Тъмбнейл

TRIFONOV, Angel

Machines for Plant Protection : A textbook for the students from master course "Plant Medicine" Agricultural University - Plovdiv : [Електронен ресурс] / Angel Trifonov. - Plovdiv : Academic publishing of Agricultural University, 2018. - 69 p.: ill.

Сист. N: 42560

Зеленчукопроизводство и декоративно градинарство

- 6 -

Тъмбнейл

Цб 55698

СТАНЕВА, Добринка

Органично зеленчукопроизводство с препаратите "ФЛОРИН 99" : Прил. ръководство за отглеждане на органично зеленчукопроизводство с висока ефективност / Добринка Станева. - [Бургас] : ЛИБРА СКОРП, 2021. - 92 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-471-732-2

Сист. N: 42456

Корица   

- 7 -

Тъмбнейл

Цб 55699

DIMITROV, Atanas Georgiev

Integrierte produktion von Tomaten(Lycopersicon esculentum Mill.) im Gewachshaus unter besonderer berucksichtigung der integrierten Bekampfung der Weissen Fliege(Trialeurodes vaporariorum Westwood) : Dissertation / Atanas Georgiev Dimitrov. - Berlin : Tenea, 2004. - 159 s. : ill. ; 21 zz

ISBN 3-86504-116-7

Сист. N: 42459

Корица   

Животновъдство

- 8 -

Тъмбнейл

Цб III 11802

ПЕЕВА, Цонка

За биволите / Цонка Пеева. - Шумен : Химера, 2021. - 238 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7218-82-4

Сист. N: 42530

Корица   

- 9 -

Тъмбнейл

Цб 55701

БЪРЗЕВ, Георги

Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факултет на Тракийски университет / Георги Бързев. - 2. прераб. и доп. изд.- Стара Загора : Тих Труд, 2009. - 102 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 954-8180-71-5

Сист. N: 42532

Корица   

Изкуство, развлечения, спорт

- 10 -

Тъмбнейл

Цб II 3782

СКАТОВ, Атанас

Седемте континентални първенеца : Дневници / Атанас Скатов. - Сливен : Др. Скатов ЕООД, 2020. - 653 с. : цв. фотогр. ; 29 см

ISBN 978-619-91704-0-3

Сист. N: 42458

Корица   

Индекс 'АВТОРИ'

Dimitrov, Atanas Georgiev 7
Trifonov, Angel 5
Белоев, Христо Иванов 3
Бързев, Георги 9
Въчинска, Соня 2
Димитров, Петър Димитров 3
Запрянов, Запрян 2
Запрянова, Йорданка 2
Ишпеков, Стоян Савов 4
Найденов, Найден Колев 4
Пеева, Цонка 8
Ризова, Теодора 1
Скатов, Атанас 10
Станева, Добринка 6

 ИНДЕКС "Заглавия"

Аграрен и селски туризъм - преосмисляне на възможностите 1 
За биволите 8 
Инженерна графика 2 
Методично ръководство за проектиране на механизирани технологии в земеделието 4 
Мулчиране на почвата в земеделските земи 3 
Органично зеленчукопроизводство с препаратите "ФЛОРИН 99" 6 
Ръководство за упражнения по коневъдство 9 
Седемте континентални първенеца 10 
Integrierte produktion von Tomaten(Lycopersicon esculentum Mill.) im Gewachshaus unter besonderer berucksichtigung der integrierten Bekampfung der Weissen Fliege(Trialeurodes vaporariorum Westwood) 7 
Machines for Plant Protection 5