Цифров научен архив

За Архива

В полза на научно-изследователската работа на Аграрен университет - Пловдив и резултатите от нея, Библиотеката инициира идеята за изграждане на научен архив в дигитална среда. Той се явява осъвременен електронен вариант на печатните библиографски указатели на Университета с повече възможности при употреба, благодарение на информационно-комуникационните технологии.

В тази връзка, се очертават няколко цели за създаване на Цифров научен архив:

1. Лесен и бърз достъп до научна информация и резултати от научни изследвания на Аграрен университет – Пловдив.

2. Съхранение и разпространение на научни публикации и резултати.

3. Разширяване влиянието на Аграрен университет – Пловдив чрез създаване на институционално хранилище, което ще може да се свързва с европейските е-инфраструктури за отворен достъп на научна информация, като: Българския портал за отворена наука, създаден от НАЦИД и МОН, който се явява национално хранилище, в което учени и организации могат да разпространяват и съхраняват научни публикации и резултати от своите изследвания. В него, при спазване на последните стандарти за оперативна съвместимост, информацията се индексира от OpenAIRE. Това дава възможност за свързване към Европейския облак за отворена наука (EOSC - Europen Open Science Cloud).

Видовете материали, които са включени в Цифровия научен архив, са всички библиотечни документи, научна продукция на академичния състав на Аграрен университет, като: книги, монографии, учебна литература, научни статии, дисертации, доклади от конференции, справочна литература и др.

Предлагат се три нива на достъп: отворен достъп, ограничен достъп и достъп само до метаданни, като правата за достъп до научната информация ще се определят от авторите на публикациите.

Структурата на Цифровия научен архив включва:

- разпределение по типа публикации: статия, монография, студия, учебник, част от книга, дисертация, доклад, справочно издание и т.н.

- търсене по години на издаване

- търсене по автори

- търсене по научни области и направления

- търсене по факултети

- търсене по катедри

За нас