Нови книги

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 1 -

Цб 55622 

Георгиев, Людмил

   Регионална икономика / Людмил Георгиев . - София : Изд. на НБУ, Б. г. . - 439 с. ; 21 см

   
   www.nbu.bg 

   ISBN 978-954-535-552-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15191

- 2 -

Св/338.48/И46Цб 55612

Изследване на екологичните дадености и културните ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай  / Божидар Иванов и др. . - София : Институт по аграрна икономика, 2019 . - 227 с. ; 23 с.

   Други авт.: Х. Башев, Д. Димитрова, Д. Митова, В. Стойчев, Шенгкуан Че, Анзе Лианг.

   ISBN 978-954-8612-19-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15155

- 3 -

Св/334.72/И50Цб 55604

Икономика на предприятието  : [Учебник] / Иван Георгиев и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 392 с. : сх., табл. ; 23,5 см

   Други авт. : В. Хутова, Г. Попов, Д. Андреева, Й. Йовкова, Ю. Маринова, Я. Каменов, Н. Игнатова, Н. Щерев, Р. Радев, Д. Благоев.

   ISBN 978-954-644-500-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14927

- 4 -

Св/338.48/М31Цб 55621

Маринова, Надя

   Икономика на туризма / Надя Маринова . - София : Изд. на НБУ, 2019 . - 127 с. ; 23,5 см

   
   www.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-070-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15189

- 5 -

Св/338.53/С82Цб 54645

Стойчев, Иван

   Ценова политика : [Учебник ] / Иван Стойчев . - София : Изд. на НБУ, 2002 . - 143 с. ; 21 см

   Учебникът е предназначен за студ. с дистанционна форма на обучение

   ISBN 954-535-114-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15190

- 6 -

Св/339.13/Щ38Цб 55605

Щерев, Николай

   Лидерство на маркетинга : [Учебник] / Николай Щерев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-169-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14928

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

- 7 -

Цб 55620, Ч/352/Н42 

Недева, Керанка

   Местно самоуправление и децентрализация : [Учебник] / Керанка Недева . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 156 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-517-280-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15188

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

- 8 -

П 2762 

Агростатистически справочник 2000-2016  : Система за земеделска счетоводна информация . - София : МЗХГ, 2017 . - 265 с. ; 24 см

   
   www.mzh.government.bg 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15182

- 9 -

Св/338.43/К81Цб 55610

Конкурентоспособност и влияние на директните плащания в земеделието  / Божидар Иванов и др. . - София : Институт по аграрна икономика, 2019 (Авангард Прима) . - 103 с. ; 23 см

   Други авт. : Р. Попов, Д. Митова, Д. Тотева, В. Стойчев. Разработката е част от научноизследователски проект ХТАИ-144 към Института по аграрна икономика на тема "Въздействие на ОСП върху хранителната верига и разработване на сценарии за промяна на политиката", с ръководител доц. д-р Божидар Иванов, финансиран от Селскостопанската академия.

   ISBN 978-954-8612-17-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14934

- 10 -

Св/631/635/О97Цб 55611

Оценка на устойчивостта на българското земеделско стопанство  / Храбрин Башев и др. . - София : Институт по аграрна икономика, 2019 . - 146 с. ; 23 см

   Други авт. : Д. митова, М. Чопева, А. Саров, К. Тодорова, Д. Ванев, Н. Котева, Б. Иванов, Д. Тотева, Е. Соколова, А. Митков.

   ISBN 978-954-8612-15-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15154

- 11 -

П 2762 

Структура на земеделските стопанства в България през 2016 година  : Резултати . - София : МЗХГ, 2018 . - 154 с. : с цв. ил. ; табл. ; 29,5 см

   
   www.mzh.government.bg 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15183

- 12 -

Ч/631.5/Т53Цб 55548

Технологии и системи за земеделско производство  : Учебник / Георги Митев и др. . - Русе, 2018-2019

   Други авт. : Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев.

   Ч.2. Специфичност на системите за земеделско производство . - 2019 . - 233 с. : с ил., диагр. ,табл.

   

   ISBN 978-954-712-765-4 а

 корица | съдържание 

Сист. No: 14930

- 13 -

Цб 55608 

China - Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum, Sofia, Bulgaria, April 23, 2018  : proceedings . - Sofia : Institute of Agricultural Economics, 2018 . - 176 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-954-8612-13-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14932

Горско стопанство

- 14 -

Св/630/М87Цб 55617

Мониторинг на горските екосистеми  : Биологични показатели. 4Б район. Южни склонове на средна Стара планина, Средна гора, Витоша(източни и северни склонове), Рила(северни и източни склонове) и Плана планина / Екатерина Павлова и др. . - София : ПъблишСайСет - Еко, 2018 . - 158 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Други авт. : Д. Павлов, М. Генова-Дончева, С. Бенчева, Д. Дойчев, И. Колева-Лизама, Р. Кузманова, Г. Кадинов.

   ISBN 978-954-749-116-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15185

Селскостопански машини, почвознание, агротехника, селскостопански мелиорации, торене

- 15 -

Ч/631.35/Б35Цб 55615

Белоев, Христо и др.

   Земеделски машини - II : Прибираща техника : Учебник / Христо Белоев, Атанас Митков, Красимир Братоев . - Русе : АИ Русенски университет, 2018 . - 175 с. : с цв. ил. ; 23 см

   
   www.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-737-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15181

- 16 -

Цб 55609 

Ишпеков, Стоян Савов

   Техника и технологии за прибиране на сусам : Монография / Стоян Савов Ишпеков . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 158 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-517-281-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14933

- 17 -

Цб 55607 

Machines for Sugar Beet Harvesting  : Theory and Calculation / Volodymyr Bulgakov et al. . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018 . - 288 p. ; 23 sm

   Други авт. : V. Adamchuk, H. Beloev, P. Kangalov, G. Mitev.
   www.baspress.com 

   ISBN 978-954-322-926-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14931

Растителна защита

- 18 -

Цб 55614 

Защита растений от вредителей  : Учебник /  Под ред. Николай Н. Третьяков, В. В. Исаичев . - 3. стереот. изд. . - Санкт-Петербург : Лань, 2014 . - 526 с. : с ил. ; 21 с.

   

   ISBN 978-5-8114-1126-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15179

Растениевъдство

- 19 -

Цб 55613 

Гатаулина, Г. Г. и др.

   Растениеводство : Учебник / Г. Г. Гатаулина, П. Д. Бугаев, В. Е. Долгодворов . - Москва : ИНФРА-М, 2018 . - 606 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-16-011564 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15178

Овощарство

- 20 -

Св/634.1/С34Цб 55616

Сербезова, Деница и др.

   Ръководство за упражнения по овощарство / Деница Сербезова, Стефан Гандев . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2018 . - 210 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-390-4 

 корица 

Сист. No: 15184

- 21 -

Цб 55618 

Хротко, Карой

   Унгарско черешово вретено за интензивни градини : Ръководство за формиране и резитба / Карой Хротко . - 2. доп. изд. . - Пловдив : Б. и., 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-410-9 

 корица 

Сист. No: 15186

Зеленчукопроизводство и декоративно градинарство

- 22 -

Цб 55619 

Технология за фертигация при отглеждане на зеленчуци  . - София : ИНТЕЛ ЕНТРАНС, 2019 . - 35 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2910-98-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15187

Животновъдство

- 23 -

Св/636.32/.38/Б59Цб III 11797

Бойковски, Стефан и др.

   Източнофризийска овца : [Монография] / Стефан Бойковски, Димитър Георгиев . - Шумен : Химера, Б. г. . - 161 с. : ил.; табл. ; 24,5 см

   

   ISBN 978-619-7218-60-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15180

- 24 -

Ч/636.03/Х94Цб 55606

Хуманно отношение към селскостопанските животни  : качество на хранителните продукти, околна среда и икономика /  Отг. ред. Ендре Шуц, Людовик Сцистер . - София : Б. и., 2010 . - 240 с. : табл., диагр. ; 20 см

   Книгата е издадена по проект WELANIMAL- Нов подход за изследване взаимодействието между хуманно отношение, околна среда и хранене на животните в централна и Югоизточна Европа с използване на ИТ.

   ISBN 978-954-90716-9-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14929


 Индекс по АВТОРИ

Андреева, Донка 3 
Башев, Храбрин 2 10 
Белоев, Христо 15 
Бенчева, Соня 14 
Благоев, Димитър 3 
Бойковски, Стефан 23 
Братоев, Красимир 12 15 
Бугаев, П. Д. 19 
Ванев, Димитър 10 
Гандев, Стефан 20 
Гатаулина, Г. Г. 19 
Генова-Дончева, Мариана 14 
Георгиев, Димитър 23 
Георгиев, Иван 3 
Георгиев, Людмил 1 
Димитрова, Даниела 2 
Дойчев, Данаил 14 
Долгодворов, В. Е. 19 
Иванов, Божидар 2 9 10 
Игнатова, Н. 3 
Исаичев, В. В. 18 
Ишпеков, Стоян Савов 16 
Йовкова, Йорданка 3 
Кадинов, Георги 14 
Каменов, Яким 3 
Колев, Божидар 12 
Колева-Лизама, Иванка 14 
Котева, Нина 10 
Кузманова, Ралица 14 
Лианг, Анзе 2 
Маринова, Надя 4 
Маринова, Юлия 3 
Митев, Георги 12 
Митков, Атанас 15 
Митов, Антон 10 
Митова, Диляна 2 9 10 
Михайлов, Мирослав 12 
Недева, Керанка 7 
Павлов, Димитър 14 
Павлова, Екатерина 14 
Попов, Георги 3 
Попов, Румен 9 
Радев, Радко 3 
Саров, Ангел 10 
Сербезова, Деница 20 
Соколова, Емилия 10 
Стойчев, Васил 2 9 
Стойчев, Иван 5 
Сцистер, Людовик 24 
Тодорова, Кристина 10 
Тотева, Десислава 9 10 
Третьяков, Николай Н. 18 
Хротко, Карой 21 
Хутова, Виолета 3 
Че, Шенгкуан 2 
Чопева, Минка Ан. 10 
Шуц, Ендре 24 
Щерев, Николай 3 6 
Adamchuk, Valerii 17 
Beloev, Hristo 17 
Bulgakov, Volodymyr 17 
Kangalov, Plamen 17 
Mitev, Georgi 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агростатистически справочник 2000-2016 8 
Защита растений от вредителей 18 
Земеделски машини - II 15 
Изследване на екологичните дадености и културните ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай 2 
Източнофризийска овца 23 
Икономика на предприятието 3 
Икономика на туризма 4 
Конкурентоспособност и влияние на директните плащания в земеделието 9 
Лидерство на маркетинга 6 
Местно самоуправление и децентрализация 7 
Мониторинг на горските екосистеми 14 
Оценка на устойчивостта на българското земеделско стопанство 10 
Растениеводство 19 
Регионална икономика 1 
Ръководство за упражнения по овощарство 20 
Структура на земеделските стопанства в България през 2016 година 11 
Техника и технологии за прибиране на сусам 16 
Технологии и системи за земеделско производство 12 
Технология за фертигация при отглеждане на зеленчуци 22 
Унгарско черешово вретено за интензивни градини 21 
Хуманно отношение към селскостопанските животни 24 
Ценова политика 5 
China - Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum, Sofia, Bulgaria, April 23, 2018 13 
Machines for Sugar Beet Harvesting 17