Нови книги

Общ отдел

Философски науки

- 1 -

Цб 55592 

Христова, Венета

   Проституция & розов туризъм / Венета Христова . - Б. м., 2011 (Скала принт) . - 183 с. ; 20 см

   Книгата е с автогр. на автора

 корица | съдържание 

Сист. No: 14845

Религия. Теология

Обществени науки

- 2 -

Св/347.77/.78:681.3/И72Цб 55582

Интелектуална собственост в дигитална среда  /  Ред. Николай Крушков ; Прев. Теодора Николова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 209 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-232-058-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14831

- 3 -

Св/347.77/.78/У73Цб 55581

Управление на интелектуалната собственост  /  Ред. Антоанета Сотирова ; Прев. Дарина Данаилова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 326 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-232-056-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14830

Политика

- 4 -

Цб 55589 

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 481 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-22-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14842

- 5 -

Цб 55586 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018  . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 500 с. : с табл., сх. и диагр. ; 23 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-7343-24-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14839

- 6 -

Цб 55587 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018 г. Докторанти и студенти  . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 252 с. : с табл. и диагр. ; 23 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-7343-25-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14840

Икономика

- 7 -

Св/338.242/А64Цб 55569

Ангелов, Ангел

   Основи на управлението / Ангел Ангелов . - София : Полина Комерс, 2009 . - 270 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-91966 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13997

- 8 -

Св/338.242/А64Цб 51199

Ангелов, Ангел Георгиев

   Основи на мениджмънта / Ангел Георгиев Ангелов . - 2. изд. . - София : Тракия-М, 1998 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9574-08-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13998

- 9 -

Св/336.71:657/Б25Цб 55577

Банково счетоводство  : [Учебник] / Стоян Стоянов и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 335 с. ; 23,5 см

   Други авт. : Д. Фесчиян, С. Башева, Р. Андасарова

   ISBN 978-619-232-114-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14006

- 10 -

Св/330.8/В25, Цб 55566 

Василева, Евгения

   Международна политическа икономия / Евгения Василева . - София : Албатрос, 2012 . - 376 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-751-112-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13994

- 11 -

Св/174.4/Д87Цб 55568

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етиката в съвременния мениджмънт / Валентина Драмалиева . - Прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 212 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-232-108-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13996

- 12 -

Св/331.1/И50Цб 55574

Икономика на труда  : [Учебник] / Лалко Дулевски и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 339 с. ; 23,5

   Други авт. : Л. Стефанов, М. Атанасова, М. Паунов, Н. Павлов, Х. Малешков.

   ISBN 978-954-644-818-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14003

- 13 -

Св/311/К18Цб 55575

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 371 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-232-159-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14004

- 14 -

Св/336.74/К59Цб 55576

Кирова, Силвия Захариева

   Международни финанси : [Учебно пособие] / Силвия Захариева Кирова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 227 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-232-105-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14005

- 15 -

Ч/338.48/Л35Цб 55590

Левков, Красимир

   География на туризма : Монография / Красимир Левков . - София : Авангард Прима, 2015 . - 284 с. : с ил.; табл. ; 20 см

   Към монографията е приложено учебно помагало на CD. Монографията е с автограф на автора.

   ISBN 978-619-160-561-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14843

- 16 -

Цб 55591 

Левков, Красимир

   Геоикономика : Учебник за висшите училища / Красимир Левков . - Велико Търново : Фабер, 2014 . - 178 с. : с табл. ; 20 см

   Издава Център за евроинтеграция и култура при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Книгата е с автограф на автора.
   www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-853-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14844

- 17 -

Св/332.14/Н20, Цб 55565 

Намаляване на социално-икономическите различия между регионите в България чрез по-ефективно използване на възможностите на стратегическото планиране и програмиране  / Катя Владимирова и др. ; Състав. и науч. ред. Катя Владимирова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 446 с. ; 23,5 см

   Други авт. : М. Атанасова, П. Желев, С. Черкезова, К. Крумов, Б. Арсов

   ISBN 978-954-644-973-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13992

- 18 -

Ч/338.48/Н64Цб 55593

Нешков, Марин и др.

   Въведение в туризма : Учебно помагало / Марин Нешков, Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 195 с. : с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0958-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14846

- 19 -

Св/332.14/Р44Цб 55570

Регионални диспропорции и бизнес възможности  : Изданието се посвещава на 10-годишния юбилей на катедра "Регионално развитие" . - Стара Загора : Кота, 2018 . - 164 с. ; 23 см

   Изд. е на Кадедра Регионално развитие на Стопанския факултет на Тракийския университет.

   ISBN 978-954-305-468-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13999

- 20 -

Цб 55586 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018  . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 500 с. : с табл., сх. и диагр. ; 23 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-7343-24-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14839

- 21 -

Цб 55587 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018 г. Докторанти и студенти  . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 252 с. : с табл. и диагр. ; 23 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-7343-25-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14840

- 22 -

Св/338.43/Т53Цб 55573

Терзийска, Ралица Венцеславова

   Управление на земеделското стопанство : [Учебно помагало] / Ралица Венцеславова Терзийска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 194 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-071-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14002

- 23 -

Св/33/Х15Цб 55578

Хаджиниколов, Димитър

   Европейска икономика / Димитър Хаджиниколов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 340 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-644-817-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14007

Математика. Естествени науки

Математика

- 24 -

Цб 55584, Ч/519.86/И22 

Иванова, Ирена и др.

   Ръководство по оптимизационни методи : За студентите от специалностите Аграрна икономика, Бизнес икономика, Аграрно инженерство в Аграрния университет - Пловдив / Ирена Иванова, Велика Кунева . - Пловдив : АИАУ, 2018 . - 149 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-517-273-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14833

Науки за земята

- 25 -

Цб III 11776 

Brutsaert, Wilfried

   Hydrology : An Introduction / Wilfried Brutsaert . - 8. Ed. . - New Jork : Cambridge Univ. Press, 2013 . - XI, 605 p. ; 27 sm

   
   www.cambridge.com 

   ISBN 978-0-521-82479-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14835

- 26 -

Цб II 3740 

Climatology  : An Atmospheric Science / John J. Hidore et al. . - 3. Ed. . - Upper Saddle River : Prentice-Hall, Inc., 2010 . - XVI, 385 p. : col. ill. ; 29 sm

   Други авт. : J. E. Oliver, M. Snow, R. Snow.

   ISBN 978-0-321-60205-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14838

- 27 -

Цб 55585 

Romm, Joseph

   Climate Change : What Everyone Needs to Know / Joseph Romm . - 6. Ed. . - New York : Oxford Univ. Press, 2018 . - 318 p. ; 21 sm

   
   www.oup.com 

   ISBN 978-0-19-086610-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14834

Биологични науки

- 28 -

С/581.9/B73Цб II 3738

Bojnansky, Vit et al.

   Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora : The Carpatian Mountains Region / Vit Bojnansky, Agata Fargasova . - Dordrecht : Springer, 2007 . - XXXVII, 1046 p. : ill. ; 28,5 sm

   
   www.springer.com 

   ISBN 978-1-4020-5361-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14836

- 29 -

Цб II 3739 

Ruksans, Janis

   The World of Crocuses : This book is my present to the Republic of Latvia on its one hundredth anniversary / Janis Ruksans . - Riga : Latvian Academy of Sciences, 2017 . - 568 p. : col. ill. ; 29,5 sm

   

   ISBN 978-9934-19-125-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14837

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

- 30 -

Св/631.15/Г37Цб 55579

Георгиева, Таня Николова

   Иновации в агробизнеса : [Учебник] / Таня Николова Георгиева . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 304 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0983-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14124

Овощарство

- 31 -

Св/634.11:631.53/.54/Т12, Цб 55564 

Табаков, Сава Георгиев

   Сравнително проучване на ябълковата клонова подложка Supporter 4 Pi 80 в разсадник и интензивно насаждение в Южна България / Сава Георгиев Табаков . - Пловдив : Интелексперт-94, 2019 . - 120 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7220-44-5 

 корица 

Сист. No: 13991

Лозарство

- 32 -

Цб 55580 

Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж  : Сборник с доклади от национална кръгла маса организирана от катедра "Аграрна икономика", в сътрудничество с катедра "Правни науки" при Икономически университет - Варна, 2018, 15 ноември : Наука и икономика ; Икономически университет, 2018 . - 322 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0986-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14829

Животновъдство

- 33 -

Цб 55572 

Кръстева, Маргарита

   Ръководство за упражнения по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици / Маргарита Кръстева . - София : УИ Стопанство, 2003 . - 204 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-494-552-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14001

- 34 -

Св/636/С82Цб 55571

Стойчев, Здравко и др.

   Производство на продукция от животновъдството / Здравко Стойчев, Маргарита Кръстева . - София : УИ Стопанство, 2001 . - 263 с., 7 л. цв. прил. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-494-476-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14000

Управление и организация на предприятията

- 35 -

Цб 55588 

Дечев, Теодор и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2018 . - 217 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-20-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14841


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ангел 7 
Ангелов, Ангел Георгиев 8 
Андасарова, Радка 9 
Арсов, Божидар 17 
Атанасова, Маргарита 12 17 
Башева, Снежана Александрова 9 
Боянова, Бояна 35 
Василева, Евгения 10 
Владимирова, Катя 17 
Георгиева, Таня Николова 30 
Данаилова, Дарина 3 
Дечев, Теодор Данаилов 35 
Драмалиева, Валентина 11 
Дулевски, Лалко 12 
Желев, Паскал 17 
Иванова, Ирена 24 
Казанджиева, Велина 18 
Калоянов, Тодор 13 
Кирова, Силвия Захариева 14 
Крумов, Калин 17 
Крушков, Николай 2 
Кръстева, Маргарита 33 34 
Кунева, Велика 24 
Левков, Красимир 15 16 
Малешков, Христо Георгиев 12 
Манолов, Георги Любенов 4 
Нешков, Марин 18 
Николова, Теодора 2 
Павлов, Нено 12 
Паунов, Марин Александров 12 
Петров, Виктор 13 
Сотирова, Антоанета 3 
Стефанов, Любомир 12 
Стойчев, Здравко 34 
Стоянов, Стоян 9 
Табаков, Сава Георгиев 31 
Терзийска, Ралица Венцеславова 22 
Фесчиян, Даниела Милчова 9 
Хаджиниколов, Димитър 23 
Христова, Венета 1 
Черкезова, Стоянка 17 
Bojnansky, Vit 28 
Brutsaert, Wilfried 25 
Fargasova, Agata 28 
Hidore, John J. 26 
Oliver, John E. 26 
Romm, Joseph 27 
Ruksans, Janis 29 
Snow, Mary 26 
Snow, Rich 26 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Банково счетоводство 9 
Бизнес етиката в съвременния мениджмънт 11 
Въведение в туризма 18 
География на туризма 15 
Геоикономика 16 
Европейска икономика 23 
Икономика на труда 12 
Иновации в агробизнеса 30 
Интелектуална собственост в дигитална среда 2 
Международна политическа икономия 10 
Международни финанси 14 
Намаляване на социално-икономическите различия между регионите в България чрез по-ефективно използване на възможностите на стратегическото планиране и програмиране 17 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 35 
Основи на мениджмънта 8 
Основи на управлението 7 
Производство на продукция от животновъдството 34 
Проституция & розов туризъм 1 
Регионални диспропорции и бизнес възможности 19 
Ръководство за упражнения по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици 33 
Ръководство по оптимизационни методи 24 
Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018 5 20 
Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, 7 декември 2018 г. Докторанти и студенти 6 21 
Сравнително проучване на ябълковата клонова подложка Supporter 4 Pi 80 в разсадник и интензивно насаждение в Южна България 31 
Статистика 13 
Съвременни политически системи 4 
Управление на земеделското стопанство 22 
Управление на интелектуалната собственост 3 
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж 32 
Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora 28 
Climate Change 27 
Climatology 26 
Hydrology 25 
The World of Crocuses 29