НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Социология

- 1 -

С/311/Б92Цб 55524

България в огледалото на статистиката  : Историческа мозайка /  Състав. Здравка Бобева, Соня Златанова ; Ред. Антоанета Илкова, Мила Трифонова . - [София] : Образование и наука, 2017 . - 64 с. : с ил. ; 21,5 см

   
   www.nsi.bg 

 корица 

Сист. No: 12383

- 2 -

Св/311/Ш85Цб 55536

Шопова, Маргарита

   Статистически аспекти на информационното общество в България / Маргарита Шопова . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2017 . - 227 с. ; 23,5 см . -  (Библ. Стопански свят ; 137)

   
   www.uni-svishtov.bg 

  

Сист. No: 12770

- 3 -

Цб 55524 

Bulgaria reflected by Statistics  : Historical mosaic /  Compiled by Zdravka Bobeva, Sonia Zlatanova ; Ed. Antoaneta Ilkova, Mila Trifonova ; Translated by Vera Ivanova . - [Sofia] : Education and Science, 2018 . - 64 p. : ill. ; 21,5 cm

   
   www.nsi.bg 

 корица 

Сист. No: 12384

Икономика

- 4 -

Св/631.1/А25Цб 55517

Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж  : Сборник с доклади от научно-практическа конф., организирана от катедра "Аграрна икономика" при ИУ-Варна, съвместно с Асоциация на земеделските производители в България, Варна, 12-13 октомври 2017 г. . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 359 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0944-0 

 корица 

Сист. No: 12374

- 5 -

Св/339.13/Г82Цб 55535

Григорова, Ваня

   Маркетингови мрежи от фирми : Състояние и стратегически решения в туристическия сектор / Ваня Григорова . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2017 . - 295 с. ; 23,5 см . -  (Библ. Стопански свят ; 136)

   
   www.uni-svishtov.bg 

  

Сист. No: 12769

- 6 -

Ч/338.48/К13Цб 55526

Казанджиева, Велина

   Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България / Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 200 с. ; табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0742-2 

  

Сист. No: 12493

- 7 -

Ч/338.48/М31Цб 55527

Маринов, Стоян

   Мениджмънт на туристическата дестинация / Стоян Маринов . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 397 с. ; табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0838-2 

  

Сист. No: 12494

- 8 -

Ч/338.48/М31Цб 55529

Маринов, Стоян

   Съвременни видове туризъм / Стоян Маринов . - Варна : Наука и икономика, 2011 . - 346 с. : с ил. ; табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0544-2 

  

Сист. No: 12497

- 9 -

Св/336.12:352/М32Цб 55518

Марков, Неделин

   Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България / Неделин Марков . - Стара Загора : Кота, 2017 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-305-456-5 

 корица 

Сист. No: 12375

- 10 -

Ч/338.48/Р30Цб 55528

Ракаджийска, Светла и др.

   Маркетинг в туризма / Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Тодор Дянков . - Варна, 2013 . - 478 с. ; табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12496

Право

- 11 -

Св/34/И81, Ч/34/И81Цб 55532

Йончева, Таня

   Основи на правото : Учебно помагало за студентите от специалност Аграрна икономика, Бизнес икономика, Управление на регионалното развитие и Аграрен туризъм в Аграрен университет - Пловдив / Таня Йончева . - Пловдив : FastPrintBooks, 2018 . - 92 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-236-011-5 

  

Сист. No: 12766

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

Математика. Естествени науки

Науки за земята

- 12 -

Св/504.7:63/Н55Цб 55533

Ненова, Радка

   Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство / Радка Ненова . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2017 . - 160 с. ; 23,5 см . -  (Библ. Стопански свят ; 134)

   
   www.uni-svishtov.bg 

  

Сист. No: 12767

Ботаника

- 13 -

Св/581.9/С68Цб 53004

Станев, Стефан

   Зеленият свят на Пловдив / Стефан Станев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2017 . - 206 с. : с ил., цв. фотогр. ; 23 см

   Книгата е финансирана от община Пловдив по Компонент 4 "Книги на пловдивски автори и важни за града издания" Книгата е с автограф на автора.

   ISBN 978-619-202-262-4 

 корица 

Сист. No: 12376

- 14 -

Цб 55519 

Станев, Стефан

   Борис Китанов : Биобиблиография / Стефан Станев . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2018 . - 147 с. : с ил. ; 20 см

   Книгата е с автограф на автора.

   ISBN 978-619-202-322-5 

 корица 

Сист. No: 12377

Приложни науки. Медицина. Техника

- 15 -

Ч/64.024.3/Д95Цб 55530

Дъбева, Таня и др.

   Ресторантьорство / Таня Дъбева, Георгина Луканова . - Варна : Наука и икономика, 2011 . - 325 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0539-8 

  

Сист. No: 12653

- 16 -

Ч/64.024.1/Д95Цб 55531

Дъбева, Таня и др.

   Хотелиерство / Таня Дъбева, Георгина Луканова . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 353 с. ; 21,6 см

   

   ISBN 978-954-21-0921-1 

  

Сист. No: 12764

Селско стопанство

- 17 -

Св/63/А25, Цб III 11778 

Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация  /  Състав. Петър Петров, Иванка Петрова ; Худ. Жеко Алексиев . - София : Гутенберг, 2018 . - 348 с., XL с. сн. : с ил. ; 25 см

   Книгата е резултат от научния проект "Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация".

   ISBN 978-619-176-107-4 

 корица 

Сист. No: 12382

- 18 -

Цб II 3726, Ч/631.95/Б45 

Биологично земеделие и агробиоразнообразие  : Учебно помагало / Владислав Попов и др. . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2017 . - 171 с. ; 30 см

   Други авт. : И. Велчева, С. Петрова, И. Моллов.

   ISBN 978-619-202-274-7 

  

Сист. No: 12765

Селскостопански машини, почвознание, агротехника, селскостопански мелиорации, торене

- 19 -

Св/631.51/Б35Цб 55523

Белоев, Христо и др.

   Почвозащитни технологии / Христо Белоев, Петър Димитров . - Русе : Изд. център при РУ "Ангел Кънчев", 2017 . - 191 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-708-1 

 корица 

Сист. No: 12381

- 20 -

Св/631.3/Д58Цб 55521

Димитров, Петър и др.

   Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие / Петър Димитров, Христо Белоев . - Русе : Изд. център при РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 110 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-705-0 

 корица 

Сист. No: 12379

- 21 -

Св/631.4/П57Цб 55522

Пламенов, Драгомир и др.

   Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване / Драгомир Пламенов, Павлина Наскова . - Варна : ТУ - Варна, 2017 . - 210 с. ; 20 с.

   

   ISBN 978-954-20-0766-1 

 корица 

Сист. No: 12380

- 22 -

Цб 55520 

Почвите от Бобовдолската котловина  : генетични, геохимични и екологични характеристики : Монография / Венера Цолова и др. ; Под общ. ред. Хачадур Чулджиян, Светла Русева . - София : ПъблишСайСет - Еко, 2016 . - 160 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   Други авт. И. Никова, А. Здравков, К. Русков, В. Колчаков

   ISBN 978-954-749-110-6 

 корица 

Сист. No: 12378

- 23 -

Цб 55525, Ч/631.4/Т82 

Трендафилов, Красимир и др.

   Ръководство за упражнения по почвознание / Красимир Трендафилов, Рада Попова, Виолета Вълчева ; Ред. Таня Цветковска . - Пловдив : АИАУ, 2017 . - 112 с. : с ил., табл. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-954-517-262-5 

 корица 

Сист. No: 12491

Управление и организация на предприятията

- 24 -

Св/658.7/П37Цб 55534

Перков, Венцислав

   Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България / Венцислав Перков . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2017 . - 159 с. ; 23,5 см . -  (Библ. Стопански свят ; 135)

   
   www.uni-svishtov.bg 

  

Сист. No: 12768

Изкуство, развлечения, спорт

Език, литературознание, литература

- 25 -

Цб 55514, Ч/802.0/N27 

Natova, Ivanka

   English for Students of Agronfmy and Plant Protection (with Key and Audios in a CD-ROM) / Ivanka Natova . - Sofia : ЛТУ, 2017 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-332-160-5 

 корица 

Сист. No: 12371

Краезнание

География

- 26 -

Цб 55515 

Михайлов, Пело

   Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков / Пело Михайлов . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 127 с. : фотогр. ; 21 с.

   

   ISBN 978-619-7220-39-1 

 корица 

Сист. No: 12372

- 27 -

Цб 55516 

Михайлов, Пело

   Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек : Студия / Пело Михайлов . - 3. доп. изд. . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 24 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7220-40-7 

 корица 

Сист. No: 12373


 Индекс по АВТОРИ

Алексиев, Жеко 17 
Белоев, Христо 19 20 
Бобева, Здравка 1 
Велчева, Илиана 18 
Вълчева, Виолета 23 
Григорова, Ваня 5 
Димитров, Петър 19 20 
Дъбева, Таня 15 16 
Дянков, Тодор 10 
Здравков, Александър 22 
Златанова, Соня 1 
Илкова, Антоанета 1 
Йончева, Таня 11 
Казанджиева, Велина 6 
Колчаков, Виктор 22 
Луканова, Георгина 15 16 
Маринов, Стоян 7 8 10 
Марков, Неделин 9 
Михайлов, Пело 26 27 
Моллов, Ивелин 18 
Наскова, Павлина 21 
Ненова, Радка 12 
Никова, Ивона 22 
Перков, Венцислав 24 
Петров, Петър 17 
Петрова, Иванка 17 
Петрова, Славея 18 
Пламенов, Драгомир 21 
Попов, Владислав 18 
Попова, Рада 23 
Ракаджийска, Светла 10 
Русева, Светла 22 
Русков, Калин 22 
Станев, Стефан 13 14 
Трендафилов, Красимир 23 
Трифонова, Мила 1 
Цветковска, Таня 23 
Цолова, Венера 22 
Чулджиян, Хачадур 22 
Шопова, Маргарита 2 
Bobeva, Zdravka 3 
Ilkova, Antoaneta 3 
Ivanova, Vera 3 
Natova, Ivanka 25 
Trifonova, Mila 3 
Zlatanova, Sonia 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж 4 
Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация 17 
Биологично земеделие и агробиоразнообразие 18 
Борис Китанов 14 
България в огледалото на статистиката 1 
Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България 9 
Зеленият свят на Пловдив 13 
Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек 27 
Маркетинг в туризма 10 
Маркетингови мрежи от фирми 5 
Мениджмънт на туристическата дестинация 7 
Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков 26 
Основи на правото 11 
Почвите от Бобовдолската котловина 22 
Почвозащитни технологии 19 
Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване 21 
Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България 6 
Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България 24 
Ресторантьорство 15 
Ръководство за упражнения по почвознание 23 
Статистически аспекти на информационното общество в България 2 
Съвременни видове туризъм 8 
Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство 12 
Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие 20 
Хотелиерство 16 
Bulgaria reflected by Statistics 3 
English for Students of Agronfmy and Plant Protection (with Key and Audios in a CD-ROM) 25